آموزش محاسبات و نقشه کشی آسانسور

آموزش محاسبات و نقشه کشی آسانسور

<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

آسانسور

محل نصب اسانسور از چه  قسمت هایی تشکلیل شده است

پارامتر های فنی آسانسور

قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی

مقررات ایمنی سیستم محرکه آسانسور

سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل

وزنه تعادل

هدایت کابین

مقررات ایمنی ریل های راهنما

انواع کفشک راهنما

مشخصات انواع دربها

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی

ضربه گیر ها

گاورنر سرعت غیر مجاز

سیستم ایمنی

ساخت سریع آسانسور

اصول بارگزاری آسانسور

نحوه انتقال بار آسانسور:

اتصال آسانسور به سازه:

نحوه مدل کردن چاله آسانسور در SAFE :

مرحله آماده سازی آسانسور از ابتدا تا انتها

محاسبات ابعاد کابین

انتخاب موتور گیرلس بر اساس ظرفیت و سرعت آسانسور

عرض چاله آسانسور:

عمق چاله آسانسور

ابعاد چاهک آسانسور