قیمت پلیمر شیمیایی نفت |IMEanalysis

قیمت پلیمر شیمیایی نفت |IMEanalysis

نسخه ۲.۲
۵۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۳
مگابایت
حجم

<<قیمت های پلیمر و شیمیایی و فرآورده های نفتی و خوراکها>>

پایگاه تحلیلی-تخصصی کالا و انرژی| ImeAnalysis.com براساس اینگونه نیازها در کشور سایت و اپلیکیشن IMEanalysis راه اندازی و توسعه داده است :

-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﺎدﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺎدﯾﺘﯽ ﺑﯿﺲ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر 

-ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗـﺪارﮐﺎت ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯿﻤﺮي ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ

-ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﺳﺎم آور اﺷﺘﺮاك در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ

-ﻧﺒﻮد دﯾﺘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر 

-ﻧﺒﻮد دﯾﺘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي

<<دسترسی IMEanalysis به نشریات معتبر>>

قیمت ها در سه بخش اصلی :

-داخلی

-جهانی (روزانه)

-جهانی (هفتگی)

و در حوزه های :

-پلیمری

-شیمیایی

-فرآورده های نفتی

-خوراکها

در دسترس کاربران قرار گرفته است .

 

logo-enamad logo-samandehi