فهرست سموم مجاز کشور

فهرست سموم مجاز کشور

Version 1.3
1
K
Active installs
Books & Reference
Category
6
MB
Size

بسم الله تعالي
- اين نرم افزار به درخواست شرکت کاوش کيمياي کرمان با اجازه رسمي از سازمان حفظ نباتات کشور و طبق متن رسمي فهرست سموم مجاز کشور تهيه شده است.
- اين نرم افزار جهت تسهيل دسترسي دست اندرکاران کشاورزي به اين مرجع عرضه شده است و براي تجويز سموم بدون نظر گياه پزشک توصيه نميشود. شرکت مسئوليتي در قبال اينگونه تجويز نخواهد داشت.
- نسخه اوليه با توجه به آخرين نسخه چاپي فهرست سموم مجاز (1386) تهيه شده است. منتظر نسخه هاي بعدي با اطلاعات به روز شده باشيد.

logo-enamad logo-samandehi