King Salmon: The Big Catch

King Salmon: The Big Catch

Version 1-_armeabi-v7a-bazaar
<10
Install
Casual
Category
2 MB
Size
King Salmon: The Big Catch

King Salmon: The Big Catch

Console
Version 1-_armeabi-v7a-bazaar
<10
Install
Casual
Category
2 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

بازیکنان در یک دربی بزرگ ماهیگیری شرکت می کنند. و یک روز را صرف صید هر
چه بیشتر شاه سالمون کنید. بسیاری از فعالیت‌های ماهیگیری در زندگی واقعی
مانند رانندگی با قایق، جمع کردن فریب روی چوب ماهیگیری و غلبه بر خدمه
ماهیگیران مختلف در همان زمان گنجانده شده است.

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1