آموزش نرم افزار هلو(تصویری)

آموزش نرم افزار هلو(تصویری)

نسخه v۱.۰
۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳۷
مگابایت
حجم

اطلاعا ت اول دوره / کالای اوليه انبار
گروه بندی کالا
کالای اوليه انبار /
حذف کالا و گروه بندی آن
تکرار ورودکالا
معرفی حسابهای بانکی/ افتتاح حسابهای بانکی
موجودی بانکها و صندوقها
چکهای داده شده سال قبل
مراکزهزينه
عمليات مالی 
حسابداری
امور مالی اتوماتيک/
صدور سند حسابداری
گزارش اطلاعات وارد شده
گزارش اطلاعات واردشده/ اشخاص
معرفی اشخاص
دفترتلفن
گزارش فاکتور/ خلاصه فاکتور
خلاصه فاکتور براساس طرف حساب
خلاصه فاکتور براساس کالا
ليست فاکتور اشخاص
حواله بين انبارها
توليدمحصول/ بصورت تفکيک شده
سفارشات
گزارش سرفصل ها
خلاصه وضعيت دفتری/
ميزان کل سود
گزارش اسناد
ضمايم اسناد
تراز ازمايشی
حسابداری/بدهکاران هر روز
گزارش چکها/ چکهای دريافتی
گزارشات / اقساط
 

logo-enamad logo-samandehi