معاجین قانون در طب سینا

معاجین قانون در طب سینا

نسخه ۱.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۱۶
مگابایت
حجم

معاجین قانون در طب سینا  عبارتند از دستورالعمل ساخت و موارد استفاده و خواص درمانی که با برداشت از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.  


 معجون انقرديا نسخه دوم
معجون انقرديا نسخه سوم
معجون ارسطون بزرگ
معجون ارسطون كوچك
معجون دحمرثا
داروي تركيبي بادمهرج
 معجون غياثي
معجون زرد سليم
معجون سياه سليم
معجون ابومسلم ابي سليم
معجون سير
معجون اثاناسياي بزرگ
معجون اثاناسياي كوچک
معجون كركم
معجون كركمي
معجون بزرگ لاک
معجون كوچک لاک
معجون قوفي
فلونياي رومي طرسوسي
فلونياي ايراني
معجون كاكنه
معجون پرستو
قرقومعما
داروي گوگرد
داروي صمغ اَنگدان
معجون نمک هندي
معجون كوشنه
معجون قبادشاه
معجون فقطرغان بزرگ
فقطرغان كوچک
كلكلانج بزرگ
كلكلانج كوچک
معجون فيروزنوش
معجون كندي
معجون پونه
معجون بزرها
معجون ياقوت
معجوني ديگر از غالينوس
معجون دفع خلط خوني ارسطوماخس
معجون سانيطس
معجون جَنطيانا
معجون بخشش خدا
 معجون بي نام
معجون قيوماي پزشک
معجون اميري
  معجون آزموده
معجون چاقي
 ترياق فاروق و تركيبات آن
اندازه تناولي ترياق در انواع بيماري ها
تركيبات ترياق فاروق
نسخه ديگر ترياق فاروق
نسخه سوّم ترياق فاروق
قرص ماران
قرص پياز دشتي
قرص اندروخورون
نسخه دوم قرص اندروخورون
معجون مثروديطوس
نسخه مثروديطوس به طور عام
قرص قوفيون
ترياق عزره
نسخه دوم ترياق عزره
قرص اندروخورون
ترياق چهارگانه
سوطيرا يا رهايي بخش بزرگ
معجون بزرگ دارو
معجون فلاسفه
معجون شليثا
نسخه ديگر از معجون شليثا
انوش دارو
 معجون جزيی اخوزستاني 
معجون تنفس شادي آور نيروبخش
معجون ترياق بزرگ
معجون ترياق كوچک
معجون قيصر
معجون بزرگ اطريفل
زامهران بزرگ
دستورالعمل ساختن زامهران
نسخه ديگر زامهران بزرگ
زامهران كوچک
معجون جالينوس
معجون دوم جالينوس
معجون هرمس
نسخه دوم معجون هرمس
نسخه سوم از معجون هرمس
معجون كاسكبينه
معجون كشرتا
معجون مشک
معجون مشک آخر
داروي مشک و خاراگوش
داروي مشک نسخه سوم
داروي مشک شيرين مزه
داروي مشک نسخه چهارم
داروي مشک نسخه پنجم
معجون شجريناي بزرگ
معجون شجريناي بزرگ نسخه دوم
شجريناي كوچک
نسخه سوم شجرينا
معجون امروسيا
معجون انقرديا نسخه يکم


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


ندای سلامت با طبیعت 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


آدرس سایت  : www.ansari110.com


لینک نرم افزار جامع قانون درطب ویژه نصب روی ویندوز

logo-enamad logo-samandehi