اشربه داروئی قانون در طب سینا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۱٫۵ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

اشربه داروئی قانون سینا عبارتند از دستورالعمل ساخت و موارد استفاده و خواص درمانی که با برداشت از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.  


 شربت شهد از جالينوس دو
شراب خاراگوش يک
شراب خاراگوش دو
شراب خاراگوش سه
شراب خاراگوش چهار
شراب خاراگوش پنج
شربت ميوه  درمان تشنگي
شربت ميوه معده ضعيف
شربت آلو بخارا
شراب ديموكراتيس
شربت انگور
رساطون
شراب كدر
فقاع
نوشيدن شراب كهنه
شراب عسلي يک
شراب عسلي دو
ماءالقراطن
شربت انار
شراب گل
شراب صنوبري
شراب قطران
شراب زِفت
شراب حسل
شراب كمادريوس
شراب آويشم
شراب ديگ ابزارها
شراب زَنجَبيل شامي
شراب برباله
شربت خَرنُوب و زالزالک
شراب سنبل بياباني
شراب بزر هويج بياباني
شراب گياه گاوشير
شراب كرفس
شراب خامالاون
شراب سقمونيا (محموده)
شربت افسومالي
اسكنجبين بزرها
اسكنجبين جالينوس
اسكنجبين تاليف ما
اسكنجبين اسهال دهنده صفرا
اسكنجبين كاهش دهنده بلغم
اسكنجبين كاهش دهنده خلط سودا
سركه پياز دشتي
سركه پياز دشتي مسهل
شربت جلاب با گلاب
عسلاب سرد مزاجي
عسلاب تشنگي زياد در معده
 شربت جلاب؟
شراب پياز دشتي
شراب آب دريا
شراب به  كه ميپخته است
ميپخته سفرجل
شراب ادرومالي
شراب ملومالي
شراب خنديقون نسخه يک
شراب خنديقون نسخه دو
شراب سلمويه
شربت دانه آس
مرباي آس
شراب برگ آس
شربت نعناع
شربت گلابي
شربت اكسومالي
شربت سيب
شربت غوره براي معده
شربت غوره سردي بخش معده
شراب غوره نيرو بخش معده
شربت ميوه نيروبخش معده
شربت ميوه دل پيچه
شربت ترنج
شربت خشخاش نسخه يک
شربت خشخاش نسخه دو
 شربت شهد از جالينوس يک


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


 


آدرس سایت  : www.ansari110.com


 


لینک نرم افزار جامع قانون درطب ویژه نصب روی ویندوز :