سیمکشی موتورسیکلت

سیمکشی موتورسیکلت

Version 1.0
In-app Purchases
+10
Install
Education
Category
17 MB
Size
سیمکشی موتورسیکلت

سیمکشی موتورسیکلت

pishtaznovin
Version 1.0
In-app Purchases
+10
Install
Education
Category
17 MB
Size

Images

Introduction

More Info

تنظیم لقي زنجیر

سرويس كاربراتور موتورسیكلت

تنظیم شناور 

جمع كردن كاربراتور 

تنظیم سوخت دور آرام

تنظیم سیم گاز

مدار جرقه موتور و سرويس پلاتین ھا

وضعیت پلاتین ھا

سوار كردن موتور

قطعات موتور 

روش پیاده كردن پیستون ھا

اندازه گیري دھانه سیلندر

روش باز و بسته كردن دستگاه سوپاپ

اندازه گیري طول آزاد فنر ھاي سوپاپ

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1