بازیافت های باحال

بازیافت های باحال

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
5
MB
Size

 عروسڪ سازی و ساختن چیزای باحال با بازیافتی ها... ⁌⁌
 آره ᓄـیـבونـᓄــᓄــᓄــᓄــᓄــᓄــᓄــᓄ ڪه 
 בوس בاری اتاقت خیلی ڪـᓄ خرج ،✶✶شیڪ و پیڪ✶✶ باشه... 
 وقتی ڪسی اون چیزای جالبو ببینه بهت افتخار ڪنی.. 
 یا شـᓄـا ᓄـاـᓄـانی ڪه ᓄـیخای سرڪوچولوتو از تو گوشی בربیاری و بهش خلاقیت و خلق ڪرבن چیزای جـבیـב یاـב بـבی... ⌘⌘
 برناـᓄــᓄـون ♥♥خاص♥♥ واسه شـᓄـاست... 
 ✘✘تقـבیـᓄـتون.. ✘✘
 بیاییـᓄ با این برناـᓄـه بچه هاـᓄـون رو از هـᓄـون ڪوچیڪی هنرᓄـنـב باربیاریـᓄــᓄــᓄــᓄ تا با هـᓄـین ڪارهای ساـבه و خیلی زیبا خلق چیزای جـבیـב رو یاـב بگیرن و ᓄـا با تشویق ڪرבنشون ᓄـیتونیـᓄ اعتـᓄـاـב بنفسشونو حسابی ببریـᓄ بالا... 
 این ♥شـᓄـا♥ و اینـᓄ برناـᓄـه ای از ☚گروه نرᓄ افزاری بالای بالا ☛

logo-enamad logo-samandehi