قدرت ذهن

قدرت ذهن

Version 1.0.0.1
<10
Active installs
Books & Reference
Category
2
MB
Size

بودند, آنها از اينكه بعضي از افراد در زندگي و
روابط خود با ديگران موفق بودند و بعضي ديگر اين توانايي را نداشتند، متعجب بودند. چگونه بعضي از افراد با انسانهاي ديگر
بهراحتي ميتوانند ارتباط برقرار كنند و روي آنها تأثير بگذارند و با داشتن اين توانايي در كار و زندگي خود موفق شوند، ولي عده
زيادي از مردم در برقراري ارتباط با ديگران ضعيفتر عملميكنند. آنها در پي يافتن تفاوتها بودند. چه چيزي باعث ايجاد اينهمه
تفاوت در بين انسانها ميشود؟ چرا بعضي از افراد به نتايج بزرگي ميرسند و بعضي ديگر در مشكلات خود غرق ميشوند؟ همهيي
انسانها منابعي را در اختيار دارند ولي اين چه نكتهاي است كه باعث ميشود، انسانها در استفاده از اين منابع متفاوت عمل كنند


 


برای دانشتن این رموز این برنامه مناسب شماست

logo-enamad logo-samandehi