این تذکر به دلیل نقض قوانین بازار برای شما ارسال شده است،

نام بسته: PACKAGENAME

فرصت اصلاح: ۲ روز

دلیل تذکر: