این تذکر به دلیل نقض قوانین بازار برای شما ارسال شده است،

 

نام بسته: {{package_name}}

 

فرصت اصلاح: XX روز

 
دلیل تذکر: