برنامه شما به دلیل تخلف از حالت انتشار خارج شده است.

 

نام بسته: {{package_name}}

مدت تعلیق: XX روز

 

دلیل توقف انتشار: