برنامهٔ شما به دلیل تخلف از حالت انتشار خارج شده است.

نام بسته: PACKAGENAME

دلیل توقف انتشار: