قانون 96 تجارت.چک.بازرگانی

قانون 96 تجارت.چک.بازرگانی

نسخه ۲.۰.۰
+۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۵
مگابایت
حجم

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد

 

مجموعه شامل: 

باب اول ( تجار و معاملات تجارتی )

باب دوم ( دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی )

         فصل اول ( دفاتر تجارتی )

         فصل دوم (دفتر ثبت تجارتی)

باب سوم ( شرکتهای تجارتی )

        فصل اول (در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه )

        فصل دوم (در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه)

       فصل سوم (در تصفیه امور شرکتها )

       فصل چهارم (مقررات مختلفه )

باب چهارم (برات - فته طلب - چک )

       فصل اول ( برات )

       فصل دوم ( در فته طلب ( سفته))

       فصل سوم (چک)

       فصل چهارم (در مرور زمان )

باب پنجم (اسناد در وجه حامل )

باب ششم (دلالی)

        فصل اول ( کلیات )

        فصل دوم ( اجرت دلال و مخارج )

باب هفتم ( حق العمل کار ( کمیسیون))

باب هشتم (قرداد حمل و نقل )

باب نهم (قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی )

باب دهم (ضمانت )

باب یازدهم ( ورشکستگی )

     فصل اول ( در کلیات )

     فصل دوم (در اعلان ورشکستگی و اثرات آن)

     فصل سوم (در تعیین عضو ناظر )

     فصل چهارم (در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته )

     فصل پنجم ( در مدیر تصفیه )

     فصل ششم ( وظایف مدیر تصفیه )

      فصل هفتم (در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته )

     فصل هشتم ( در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه )

    فصل نهم ( در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول )

     فصل دهم (در دعوی استرداد )

    فصل یازدهم ( در طریق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی )

باب دوازدهم ( در ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب )

باب سیزدهم ( در اعاده اعتبار )

باب چهاردهم ( اسم تجارتی )

باب پانزدهم ( شخصیت حقوقی )

           فصل اول ( اشخاص حقوقی )

          فصل دوم ( حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی )

باب شانزدهم ( مقررات نهایی )

تعريف و تشكيل شركت سهامي

سهام 

و تبديل سهام 

اوراق قرضه 

مجامع عمومي 

هيات مديره

بازرسان 

تغييرات در سرمايه شركت 

انحلال و تصفيه 

حسابهاي شركت 

مقررات جزايي

مقررات مختلف مربوط به شركت هاي سهامی

logo-enamad logo-samandehi