تاریخ ایران زمان معاصر

تاریخ ایران زمان معاصر

نسخه v۳.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و منابع
دسته
۱
مگابایت
حجم

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسی قسمت اخر تاریخ ایران که شامل موارد زیر است


1 -جنبش آزادي ملي در ايران پس از انقلاب سوسياليستي اكتبر در روسيه كودتاي دولتي 1921- م. (اسفند 1299 شمسي)


انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر در روسيه و ايران‌


اشغال ايران به وسيله انگليسها و موافقت‌نامه انگليس- ايران‌


اوج جنبش آزادي ملي در ايران، قيام دمكرات‌ها در تبريز


سركوبي جنبش انقلابي در گيلان‌.........


2 -سرنگوني دودمان قاجار استقرار قدرت دودمان پهلوي‌


موقعيت نيروهاي طبقاتي و سياسي‌


امتياز نفت امريكائيان در ايران نخستين هيئت ميلسپو


پيشرفت روابط اقتصادي شوروي- ايران‌


پيكار سياسي در ايران، استواري قدرت رضا خان‌


سرنگوني دودمان قاجار و اعلام سلطنت رضا خان‌


3-رژيم بورژوا- مالك رضا شاه‌


تمركز كشور


استواري وضع مالكان و پيشرفت روابط بورژوازي‌


نزاع با كمپاني نفت انگليس و ايران‌


راه‌سازي و ايجاد ساختمانهاي صنعتي‌


جنبش كارگري و دهقاني، قيام عشاير


.......


4- ايران در جنگ جهاني دوم‌


تبديل ايران به پايگاه آلمان هيتلري در خاورميانه‌


ورود ارتش متفقين به ايران و بركناري رضا شاه‌


همكاري اتحاد جماهير شوروي با ايران هنگام جنگ جهاني دوم‌


فعاليت نيروهاي دموكراتيك و پيكار آنان عليه ارتجاع‌


گسترش‌خواهي ايالات متحده امريكا. دومين مأموريت ميلسپو


......


5-اوج‌گيري جنبش دموكراتيك در ايران پس از جنگ جهاني دوم‌


جنبش دموكراتيك در آذربايجان ايران و شمال كردستان‌


اوج‌گيري جنبش‌هاي دموكراتيك در مناطق ديگر ايران‌


مانورهاي مرتجعان ايران و امپرياليست‌ها.......


6-سركوبي جنبش دموكراتيك افزايش گسترش‌خواهي امريكا


تعرض ارتجاعي خانهاي جنوب ايران‌


شكست جنبش دموكراتيك‌


«كمك» هاي امريكا و ازهم‌پاشيدن اقتصاد ايران‌........


7-پيكار همگاني مردم براي ملي كردن صنعت نفت ايران‌


دولت بورژوازي ملي به رياست دكتر مصدق‌


تاراجگري شركت نفت انگليس در ايران‌


قرارداد متمم شركت نفت با ايران. پيكار ضد امپرياليستي و جنبش به خاطر صلح‌


ناكامي تحريكات انگليسها و تصميم مجلس درباره ملي كردن نفت‌


.......


8- كودتاي دولتي سال 1953 (28 مرداد 1332) و تسليم نفت ايران به كنسرسيوم بين‌المللي‌


سياست خارجي و داخلي مصدق‌


انشعاب در جبهه ملي‌


تسليم نفت جنوب به كنسرسيوم بين‌المللي‌


تاراج ايران به‌وسيله كنسرسيوم بين‌المللي‌.......


 9-پيوستگي ايران به پيمان بغداد و شدت بحران اجتماعي- اقتصادي و سياسي در كشور پايان سالهاي 50- آغاز سالهاي 60


ورود ايران به پيمان بغداد


افزايش گسترش سرمايه‌هاي خارجي‌


صنعت و كشاورزي ايران‌


جنبش كارگران‌


.................


10- اصلاحات ارضي‌


همه‌پرسي درباره اصلاحات در 25 ژانويه 1963


همه‌پرسي درباره اصلاحات در 25 ژانويه 1963


آغاز اجراي اصلاحات ارضي و مقاومت مالكان بزرگ و روحانيان مرتجع‌


پي‌آمدهاي اصلاحات ارضي‌..............


 11-پيشرفت اقتصاد و صنعت، دگرگوني روش آموزش و زندگي اجتماعي ايران. احزاب و پيكار طبقاتي‌


پيشرفت صنعتي‌


رشته‌هاي صنايع نوين امروزي‌


وضع كارگران‌


اصلاحات در زمينه فرهنگ و آموزش مردم‌


افزايش جمعيت شهرها و دگرگوني در روستاها.........


12- سياست خارجي ايران و روابط شوروي- ايران در مرحله تازه‌


ويژگيهاي كلي سياست خارجي ايران در دهه‌هاي اخير


روابط ايران با كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري‌


روابط ايران با كشورهاي در حال رشد. ايران و كشورهاي عربي‌


روابط ايران و شوروي‌..........


همه این مطالب به طور جامه توضیح داده شده است


 

logo-enamad logo-samandehi