مديريت دانش-نوآوری در بانکداری

مديريت دانش-نوآوری در بانکداری

نسخه ۱
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱
مگابایت
حجم

امروزه، سازمان‌هایی که سطح بیشتری از ظرفیت مدیریت دانش را نشان دهند، تأثیر یادگیری را تجربه می‌کنند که می‌تواند قابلیت‌های آن‌ها را در کاهش دوباره کاری، واکنش سریع به تغییر، خلق ایده‌های جدید و نوآوری بهبود دهد. امروزه دانش به عنوان «منبعي» ارزشمند و استراتژيك و نيز يك «دارايي» مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت مناسب و اقتصادي، بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع ارزشمند، امري سخت و بعضاً ناممكن است. مديريت دانش را می‌توان به عنوان عاملی براي كسب منفعت و حفظ مزيت رقابتي به شمار آورد. در صنعت بانکداری نيز نوآوري و خلاقيت از اهميت والايي برخوردار است و يكي از اهداف مهم آن‌ها به شمار می‌آید. لذا، جهت تحقق اين هدف، اين مؤسسات بايد در زمينه اشاعه، نشر دانش و انتقال آن به جامعه كوشش كنند. در اين تحقيق تلاش شده ضمن بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق، اثر مدیریت دانش بر نوآوري بررسي شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک صادرات شهرستان یزد می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت دانش و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد.

logo-enamad logo-samandehi