ماشین حساب گرافیکی

نصب‌های فعال ۲۰۰+
حجم ۱۵۶٫۲ کیلوبایت
نسخه 1.4

توضیح

دو نرم افزار در یک اپ:


رسم نمودار، ماشین حساب مهندسی


متغیر ها


۱) متغیر های x و t (زمان) برای رسم نمودار در دسترس اند.


توابع


۱) توابع مثلثاتی سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژات، سکانت، کسکانت + توابع هایپربولیک (هذلولوی) معادل آنها + آرک (وارون) همه ی آنها.


۲) توابع جزء صحیح (کف)، سقف، بیشینه (max)، کمینه (min)، میانگین (avg).


۳) توابع لگاریتم و لگاریتم طبیعی.


عملگر ها


۱) عملگر های جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان رسانی، فاکتوریل، تبدیل به درجه، باقی مانده تقسیم.


ثابت ها


۱) اعداد صحیح بی نهایت رقمی و اعشاری با دقت ۱۶ رقم اعشار.


۲) عدد نپر (e)، عدد پی (π).


 

تغییرات آخرین نسخه

+ امکان برش، کپی و جایگذاری عبارات

+ فعال شدن حالت افقی

دسترسی‌ها

  • کنترل لرزش
  • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه