آموزش اس پی اس اس

آموزش اس پی اس اس

نسخه ۱.۰
۵۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۶
مگابایت
حجم

آموزش جامع نرم افزار اس پی اس اس به صورت تصویری و گام به گام شامل سرفصل های زیر می باشد
SPSS مروری بر نرم افزار
مروری بر نرم افزار SPSS
وارد کردن داده ها در SPSS
خروجی ها
ویرایش خروجی ها
تهیه گزارش و فهرست کردن داده ها
تمرین عملی – تهیه گزارش
زبان دستوری Syntax
SPSS آمار توصیفی در
مقدمه
خلاصه کردن و توصیف الگوی کلی
داده های کیفی Categorical Data
جدول فروانی برای متغییرهای کیفی
نمودارهای آماری برای متغییرهای کیفی
داده های عددی Numerical Data
متغییر عددی گسسته
تبدیل داده های عددی پیوسته به کیفی
رسم نمودار برای داده های کمی پیوسته
محاسبه شاخص های آماری - تعاریف
محاسبه شاخص های آماری در SPSS
نمودار Box plot
رسم نمودار زمانی که تنها یک متغییرعددی و یک متغییر رسته ای داشته باشیم
رسم نمودار زمانی که تنها یک متغییرعددی و دو متغییر رسته ای داشته باشیم
SPSS دستورهایی برای دستکاری داده ها در
دستور Select Cases
دستور Split File
دستور Weight Cases
دستور Compute
دستور Count Values
جدول فراوانی برای صفات کمی پیوسته ( دستور Recode )
معکوس کردن امتیازات ( دستور Recode )
تولید داده های تصادفی از یک توزیع خاص در SPSS
آزمون فرض آماری
مقدمه
فرض صفر و فرض مقابل
سطح معنی داری و خطاهای آماری
چگونه در SPSS سطح معنی داری محاسبه می شود
توزیع نمونه گیری آماره
آزمون فرض یک طرفه و دوطرفه
مراحل کلی آزمون فرض آماری
ماهیت P-Value
آزمون P-Value
آزمون t یک نمونه ای
تمرین عملی آزمون t یک نمونه ای
آزمون t دو نمونه ی مستقل
آزمون t زوجی
آزمون دو جمله ای – آزمون نسبت
تمرین عملی آزمون دو جمله ای
آزمون علامت
آزمون مک نمار
آزمون کروسکال والیس
آزمون فریدمن
آزمون من ویتنی
آزمون کای دو
آزمون های نیکویی برازش
مروری بر مدل سازی رگرسیونی
رگرسیون و همبستگی خطی
مدل رگرسیون خطی
بررسی فرضیه های مدل رگرسیون خطی ساده
رگرسیون های لوجستیک
رگرسیون لوجستیک
رگرسیون لوجستیک اسمی
آنالیز واریانس چند متغییره
رگرسیون چند متغییره
اندازه های مکرر
رفع اشکالات و تامین اعتبار رگرسیون
آزمون استقلال خطاها
رفع خود همبستگی
بررسی نرمال بودن خطاها
هم خطی Colinerity
شناسایی و حذف داده های دور افتاده
راه حل های رفع هم خطی
همبستگی
اندازه گیری رابطه بین متغییرها
همبستگی چیست
نمایش دادن رابطه – نمودار پراکنش
اندازه گیری رابطه خطی – ضریب همبستگی
تجزیه و تحلیل همبستگی با SPSS
همبستگی در داده های کمی – همبستگی پیرسن
همبستگی دو رشته ای نقطه ای – همبستگی پیرسن
آزمون های همبستگی اسپیرمن – همبستگی در داده های رتبه ای
آزمون های همبستگی تاو کندال – همبستگی در داده های رتبه ای
آنالیز واریانس یک طرفه
آنالیز واریانس یک طرفه در SPSS
آنالیز واریانس دو طرفه
آنالیز کوواریانس
تمرین عملی آنالیز واریانس دو طرفه
آنالیز واریانس با اندازه های تکراری
تحلیل خوشه ای
خوشه بندی با حجم نامعین
نتایج و تفسیر تحلیل خوشه ای
تحلیل تشخیص
آنالیز تشخیص گام به گام
تمرین عملی آنالیز تشخیص
تحلیل عاملی
تحلیل عاملی Factor Analysis
مراحل تحليل عاملی
بررسی نرمال بودن داده ها
بررسی شاخص های توزیع
محاسبه چولگی و کشیدگی در SPSS
آزمون شاپیروویلک
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تبدیل لگاریتمی – روش های نرمال کردن متغییرها
تبدیل کاکس باکس – روش های نرمال کردن متغییرها
روایی و پایایی
کنترل کیفی داده ها در SPSS
اعتبار و روایی Validity
پایایی Reliability
رابطه روایی و پایایی
روش های تعیین پایایی
روش ضریب آلفای کرونباخ

logo-enamad logo-samandehi