برترین رمان های عاشقانه

برترین رمان های عاشقانه

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۴
مگابایت
حجم

‫" ﻣﺎدرش او را درون ﮐﻤﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:‬
‫- ﻋﺰﯾﺰم ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﺎي، ﻓﻬﻤﯿﺪي؟ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﯿﺮون ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪه... اﯾﻨﺎ ﻫﻤﻪ اش ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯿﻪ... ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯿﻪ ﺑﺰرﮔﻮﻧﻪ‬


‫ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﺪن...‬
‫ﻧﮕﺎه ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﻪ اي ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ  دوﺧﺖ:‬
‫-ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﺎد دادم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ..


و...........

logo-enamad logo-samandehi