نکات طلایی زیست کنکور

نکات طلایی زیست کنکور

نسخه ۱.۰
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

۱ ) تریکودینا چند سلولیه و سایزش چقدره :

تریکودینا جانداری تک سلولی می باشد که حدود ۵۰ um قطر دارد .

۲ ) محیط زندگی :

جانداری آبزی می باشد و در سطح بدن ماهی ها زندگی و از باکتری ها (  پروکاریوت ) تغذیه می کند .

۳ ) هسته ها :

این جاندار دو هسته دارد: هسته بزرگ ( هلالی شکل ) و هسته کوچک

۴ ) حرکت و تغذیه :

۱ –  تریکودینا به کمک مژکهای خود بر روی بدن لغزنده ماهی ها حرکت و از باکتری ها تغذیه می کنند .

۲ – مژک های این تک سلولی که در کنار دهان سلولی قرار گرفته است ،  بازنش های خود، هم باکتری ها را به سوی دهان سلولی می راند و هم باعث حرکت جاندار روی بدن ماهی می شود .

۵ ) خارهای اتصال دهنده :

این جاندار دارای خارهای اتصال دهنده ای میباشد که در کنار مژک و دهان سلولی قرار ندارد و جاندار را به تکیه گاه خود یعنی روی بدن ماهی متصل می کند .

۶ ) عواملی که باعث می شود تا تریکودینا جانداری بسیار تخصص یافته باشد :

۱ – مژک ( برخی سلول های بدن ما نیز دارد )

۲ – دهان سلولی

۳ – خارهای اتصال دهنده

۷ ) نقش DNA تریکودینا :

برخی ژن های موجود در DNA تریکودینا شکل و ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین وبرخی ژنهای دیگر با تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند.

۸ ) همانندی های بین سلول های بدن ما و تریکودینا :

۱ – هردو یوکاریوت هستند و ویژگی های سلولهای یوکاریوتی مانند اندامک غشا دار در آنها دیده می شود.

 

۲ – داشتن مژک ==>  بعضی از سلول های بدن ما مانند تریکودینا مژک دارند.

۳ – هر دو هسته و غشای سیتو پلاسمی دارند .

۴ – تمامی سلولهای زنده غشای سیتو پلاسمی دارند .

ترکیبی : تریکودینا

الف ) رده بندی جانداران :

تریکودینا جزو آغازیان هتروتروف ، تک سلولی ، هوازی ، متحرک و مژکدار می باشد .

نکته : تریکودینا باکتری میخوره  ، کپک های مخاطی سلولی و پلاسمودیومی نیز باکتری ها را می بلعند.

ب ) نکته ترکیبی تعداد هسته های تریکودینا :

۱ – در وسط کیسه رویانی(گامتوفیت ماده) نهاندانگان مانند تریکودینا یک سلول دو هسته ای داریم .

۲ – تعداد سلولهای دانه ی گرده رسیده در نهاندانگان و تعداد پوسته تخمک آنها مانند تعداد هسته های تریکودینا ۲ عدد است .

۳ – گوارش در تریکودینا :

فقط گوارش درون سلولی دارد. ( آندوسیتوز و ایجاد واکوئل غذایی وترکیب لیزوزوم با آن و در نهایت ایجاد واکوئل گوارشی ….)

۴ – تبادل گازها :

اکسیژن و دی اکسید کربن از طریق انتشار از دیواره و غشا رد شده وارد و خارج می شوند .

۵ – یوکاریوت یا پروکاریوت :

تریکودینا یوکاریوت است وDNA خطی (در هسته) و حلقوی =DNA سیتوپلاسمی (در میتو کندری ) دارد .

نکته :

ژنوم تریکودینا : یک مجموعه از کروموزوم های هسته بزرگ  +  یک مجموعه از کرروموزوم های هسته ی کوچک +DNA میتوکندریایی

۶ – رابطه ها :

رابطه تریکودینا و باکتری از نوع صیادی می باشد .

دقت کنید که رابطه بین تریکودینا و ماهی از نوع همسفرگی نمی باشد.

۷ – سلولهای مژک دار :

۱ – عروس دریایی ( سلولهای پوشاننده درون لوله های کیسه گوارشی )

۲ – لوله فالوپ ( ابتدا و طول لوله ی فالوپ )

۳ – تریکودینا و پارامسی (  آغازیان مژک دار )

۴ –  حلزون و مجاری نیم دایره ای گوش

۵ – سلولهای بافت پوشش بینی، نای و نایژکها

۶ – کاپولای ماهی

 

بقیه ی مطالب را در ادامه ی مطالب ببینید...

 

logo-enamad logo-samandehi