آموزش آوازدشتی درمداحی(نمایشی)

آموزش آوازدشتی درمداحی(نمایشی)

نسخه v۲.۰
۵۰۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۳۸
مگابایت
حجم

چگونه بالحن وخلاقیت خودمان آوازدشتی رابدون تقلیدکسی یادبگیریم؟


چگونه باآوازدشتی مدح بخوانیم؟


استادصالح حسینی مدرس این دوره به شمایادمی دهدباآوازدشتی مدح مرثیه مناجات ودعابخوانید 


اگردوست داریدآوازدشتی رادرخانه ی خودتان وباتمرین درکمتراز۳۰روزفرابگیرید می توانیداین برنامه رادریافت کنید


 


این نسخه محدودمی باشد وفقط قسمت آوازدشتی ومدح خوانی درآوازدشتی رامی توانیداستفاده کنید


 


اخطار:درنسخه ی اصلی دیگر تبلیغات نمایش داده نمی شود


 


اگربه آموزش هاعلاقه مندبودیدمی توانیدنسخه اصلی رادریافت کنید


 


نکته:لینک نسخه ی اصلی دربرنامه موجودمی باشد


 


درنسخه ی اصلی که می توانید مناجات خوانی درآوازدشتی دعاخوانی درردیف دشتی گوشه های کاربردی درآوازدشتی وسبک  زمینه ساخته شده درآوازدشتی توسط استادرامشاهده نمایید


 


درصورتی که سوالی درموردمجموعه اواز دشتی داشتید آیدی تلگرام استاددربرنامه موجوداست


 


شماره ی پشتیبانی:۰۹۳۸۱۶۴۵۵۹۳


 


همچنین می توانیددرکانال رایگان آموزش مداحی که لینک آن دربرنامه موجوداست استفاده نمایید


 


اگرمایل به خریدهستیدلینک نسخه ی اصلی درنرم افزارموجوداست


 


 


 

logo-enamad logo-samandehi