آموزش تراشکاری

آموزش تراشکاری

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۵
مگابایت
حجم

کليات
تراشکاري
تاريخچه پيدايش دستگاه تراش
TN50معرفي دستگاه ترا
ريل دستگاه
الکتروموتور
جعبه دنده اصلي7
محور اصلي
سه نظام
ايمني
جعبه دنده پيشروي
قوطي حرکت
دستگاه مرغک
سيستم خنک کننده
تابلوي برق
کليدهاي راه اندازي دستگاه
اهرم راه اندازاهرم كالچ  
T راه اندازي دستگاه
نکات ايمني و حفاظتي
آشنايي و بازديد و كنترل ماشين تراش
مراحل بازديد و كنترل
انواع تجهيزات بستن قطعه كار
سه نظام
چهارنظام
صفحه نظام
صفحه نظام با فک هاي تک رو
باز و بستن تجهيزات نگه دارنده قطعه کار
نحوه پياده کردن سه نظام از روي محور اصلي
سوار کردن سه نظام روي محور اصلي
تعويض فک هاي سه نظام
انواع ماشين تراش
ماشين داخل تراش عمودي
ماشين داخل تراش افقي
ماشين صفحه تراش
ماشين صفحه تراش دروازه اي
 قلم هاي چند لبه اي
ماشين مته
ماشين فرز افقي
ماشين فرز عمودي
كوليس ورنيه 
كاربرد قسمتهاي مهم كوليس 
خواندن كوليس 
طرز استفاده از كوليس 
انواع كوليس ها 
كوليس ورنيه ساده 
كوليس ورنيه ارتفاع سنج 
كوليس ورنيه عمق سنج 
ميكرومتر
فك ثابت  
 شكل عايق شده Uبدنه
مهره قفل كن 
استوانه مدرج ثابت 
استوانه مدرج متحرك
جغجغه
خواندن ميكرومتر
طرز استفاده از ميكرومترها
انواع ميكرومترها
ميكرومتر معمولي 
ميكرومتر سه نقطه
ميكرومتر عمق سنج 
دستگاه تراش 
ميكرومتر عمق سنج 
جعبه دنده اصلي
جعبه دنده پيشروي
دستگاه حامل سوپرت 
سوپرت 
سوپرت عرضي 
سوپرت بالاي افوقاني  
دستگاه مرغمك 
بستر ماشين 
متعلقات دستگاه تراش  
نظام ها 
سه نظام  
چهار نظام 
صفحه نظام 
صفحه مرغك 
سه نظام مته 
مرغك 
گيره قلبي يا نوك گير 
لينت=كمربند  
لينت ثابت 
لينت متحرك 
درن‌ ميله مخروطي 
رنده گير 
رنده گير يكطرفه گردان 
رنده گير روبنده اي 
رنده گير يك طرفه 
رنده گير چهار طرفه
انواع رنده هاقلم ها
 لبه برنده 
نوع تراش 
جنس رنده 
نوع كار 
عمليات تراشكاري
پيشاني تراشي 
مته مرغك زدن 
رو تراشي 
شيار تراشي 
پله تراشي 
آج زني 
داخل تراشي وپيچ تراشي وبرش  

logo-enamad logo-samandehi