تفسیر کامل آزمایش خون

تفسیر کامل آزمایش خون

+۵۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۴ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

تفسیر BILIRUBIN در ازمایش خون

تفسیر CHYLOMICRONESدر ازمایش خون

تفسیر RDWدر ازمایش خون

تفسیر HBA1Cدر ازمایش خون

تفسیر RETICدر آزمایش خون

تفسیر PBSدر ازمایش خون

تفسیر Diffدر ازمایش خون

تفسیرG6PD در ازمایش خون

تفسیر BUNدر آزمایش خون

تفسیر Crآزمایش خون

تفسیر AST ازمایش خون

تفسیر ALTدر ازمایش خون

تفسیر PRO در ازمایش خون

تفسیر RDWدر ازمایش خون

تفسیر MCHCدر ازمایش خون