یادگیری کمانچه

یادگیری کمانچه

+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

انواع ديگر کاسه هاي ترکه اي

کاسه ي کمانچه

چرا خرک در کمانچه کج قرار مي گيرد.

مهم ترين عوامل براي ايجاد صداي مطلوب در کمانچه

خرک در کمانچه

آشنايي با مشخصات کمانچه

براي خريد يک کمانچه خوب بايد به اين نکات دقت کنيد

آشنايي با ساز کمانچه

دسته ي کمانچه

دسته ي کمانچه

وضعيت دست هنگام گرفتن آرشه

بالا دسته

آرشه کمانچه

سازهاي هم خانواده

شيوه نواختن

کوک کمانچه

نقاره خانه

صراحي يا تاج