آموزش و نکات دامداری

آموزش و نکات دامداری

<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

محاسن و معایب پرورش گوسفند

اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند

جایگاه و تجهیزات لازم برای پرورش گوسفند

بلوغ و تولید مثل در گوسفند

روش های پرورش گوسفند

پرورش گوسفند به روش پرواربندی

مزایای پرواربندی

انواع پرواربندی

ساختمان و تاسیسات پرواربندی

مشخصات گوسفند پرواری

خصوصیات گوسفند نژاد مهربان

مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند پرواری

نیاز غذایی دام پرواری

جیره غذایی مورد نیاز گوسفند پرواری

مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند پرواری

نیاز غذایی دام پرواری

اصول تهیه جیره متعادل

زمان خاتمه پرواربندی

پرورش گوسفند به روش آزاد

پرورش گوسفند به روش نيمه‌آزاد

نژادها

نژادها (۲)

روش های پرورش گوسفند