نکات و دیرینه شناسی جانوران

نکات و دیرینه شناسی جانوران

<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

لسوتوساروس، دایناسوری از منطقه لسوتو در آفریقای جنوبی

دیلوفوزاروس، دایناسور دو تاجه

استگوزاروس

گیگانتوزاروس

رده‌بندی مرجان‌ها

دینونیکوس آنتریروپوس، دایناسور دارای چنگالهای ترسناک