غزلیات انوری

غزلیات انوری

<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۴
مگابایت
حجم

غزل شمارهٔ ۱ : بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را

غزل شمارهٔ ۲ : جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

غزل شمارهٔ ۳ : ای کرده خجل بتان چین را

غزل شمارهٔ ۴ : ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا

غزل شمارهٔ ۵ : تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا

غزل شمارهٔ ۶ : گر باز دگرباره ببینم مگر اورا

غزل شمارهٔ ۷ : از دور بدیدم آن پری را

غزل شمارهٔ ۸ : جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما

غزل شمارهٔ ۹ : ای غارت عشق تو جهانها

غزل شمارهٔ ۱۰ : ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب

غزل شمارهٔ ۱۱ : خه‌خه به نام ایزد آن روی کیست یارب

غزل شمارهٔ ۱۲ : خه از کجات پرسم چونست روزگارت

غزل شمارهٔ ۱۳ : در همه عالم وفاداری کجاست

غزل شمارهٔ ۱۴ : غم عشق تو از غمها نجاتست

غزل شمارهٔ ۱۵ : تا دل مسکین من در کار تست

غزل شمارهٔ ۱۶ : جرم رهی دوستی روی تست

غزل شمارهٔ ۱۷ : دل در آن یار دلاویز آویخت

غزل شمارهٔ ۱۸ : ای به دیدهٔ دریغ خاک درت