+۵۰۰
نصب فعال
موسیقی
دسته
۶
مگابایت
حجم

دَفّ،یکیازسازهایکوبه‌ایدرموسیقیایرانیاستکهشاملحلقه‌ایچوبیاستکهپوستنازکیبرآنکشیده‌اندوباضربه‌هایانگشتمی‌نوازند.اینسازازسازهایضربیایرانیشبیهبهدایرهولیبزرگ‌ترازآنوباصدایبم‌تراست. چنانکهازکتاب‌هایموسیقیونوشته‌هاواشعاربرمی‌آید،دردورهاسلامیایران،اینسازبرایپشتیبانیازسازوحفظوزنبهکارمی‌رفتهورکناصلیمجالسعیشوطربومحافلاهلذوقوعرفانبودهکهقوالانهمباخواندنسرودوترانهآنرابهکارمی‌بردند.
این برنامه به شما اجازه می دهد که بدون داشتن این ساز و فقط در گوشی موبایل خود بتوانید آن را بنوازید و از صدای آن لذت ببرید. حتی اگر می خواهید یک دف برای خودتان بخرید، خوب است قبل از خرید با این نرم افزار درکی از آن بدست بیاورید. و یا حتی اگر این ساز را دارید می توانید با استفاده از گوشی خود به مهارتتان در دف زدن بیفزایید. از ویژگی های این برنامه عبارتند از:
• نواختن دف به صورت ضرب زدن روی صفحه (مانند واقعی).
• نواختن صدای زنجیر داخل دفبا تکان دادن دستگاه (مانند واقعی).
• پخش تم های از پیش آماده.
• ارائه آموزش ها و اطلاعات مفید درباره دف.

logo-enamad logo-samandehi