آموزش نرم افزار حسابداري مالي

آموزش نرم افزار حسابداري مالي

نسخه v۳.۰
۱۰،۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۷ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه


آموزش  نرم افزار حسابداري مالي


     آشنايي با سيستم حسابداري


     ضرورت استفاده از سيستم حسابداري مالي


     امكانات و ويژگ يهاي اصلي نرم افزار


     گزارش هاي سيستم


      زير سيستم ها


آشنايي با اطلاعات پايه


    تنظيمات عمومي نرم افزار 


    معرفي اطلاعات پايه


راهنماي تعريف كدينگ سيستم


    تعريف حساب هاي گروه


    تعريف حساب هاي كل


    تعريف حساب هاي معين


    تعريف حساب های تفصيلي


    طبقه بندی تفصيلي


    گزارش مجموعه حساب ها


راهنماي صدور سند حسابداري


   انواع اسناد


   انواع وضعيت سند


   صدور سند حسابداري


   منوي كل اسناد و امكانات آ ن


   بررسي اسناد و لغو بررسي


   دائمي يا قطعي كردن اسناد


   تغيير ساختار تاريخ اسناد(شمسي / ميلادي)


    گزارشات سيستم حسابداري


    گزارشات حسابداري


اسناد حسابداري
گزارشات تراز


گزارشات دفاتر


گزارشات تعدادي


گزارشات تحليلي


گزارش دفاتر قانوني


گزارش خلاف ماهيت مانده


گزارش حساب هاي خلاف ماهيت طي دوره


گزارش اعلاميه بدهكار و بستانكار


گزارش شماره اسناد قطعي


گزارشات شش سطحي


گزارشات سهم بري


گزارشات خاص


مرور حساب ها


تغيير زبان گزارش گيري


تغيير نوع چاپگر (ليزري / سوزني)


راهنماي عمليات پايان سال


سند بستن حساب ها


صدور سند تعديل ماهيت


سند اختتاميه


سند افتتاحيه


راهنماي تغيير سال مالي و ايجاد آن


تغيير سال مالي


ايجاد سال مالي