Cognise | AI Art Generator

Cognise | AI Art Generator

نسخهٔ ۲.۱.۰
نصب +۵۰۰
دسته‌بندی سرگرمی
حجم ۳۵ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
Cognise | AI Art Generator

Cognise | AI Art Generator

AI Tech Hub
نسخهٔ ۲.۱.۰
نصب +۵۰۰
دسته‌بندی سرگرمی
حجم ۳۵ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

Dive into the world of limitless creativity with COGNISE, your ultimate AI-Art Generator. Transform words into breathtaking artwork, pictures into stunning visual masterpieces, and even turn images into a thought-provoking prompt—all with a touch of innovation.

KEY FEATURES:

🎨 Word to Art Magic:
Turn your thoughts into captivating artwork with just a simple tap with our AI art maker. Imagine a world shaped by your words, and let COGNISE, our AI picture generator bring it to life.
Even if you write a non-detailed prompt like “Ai painting generate art girl”, and choose anime creator or pixel art as your preferred style, our advanced AI-Art Generator will deliver you accurate and stunning AI generated art.

📷 Picture to Art Brilliance:
You can elevate your photos to the realm of artistry with our AI portrait generator. Whether it's the vivid realism, the strokes of a painting, the charm of pixel art, the beauty of anime AI art generator, or the cutting-edge render, your imagination sets the canvas.

🔄 Image to Text / Prompt:
Experience the unique feature of turning your picture into an accurate prompt in seconds, sparking endless creative possibilities.

🖌️ Explore Diverse Art Styles:
Choose from a diverse range of styles—realistic, painting, pixel art, anime, generative AI abstract art, render, cartoon, Imagine V3, and more—to match your creative vision.

📐 Customization at Your Fingertips:
Tailor your creations with precision by selecting the perfect image size. From square to portrait, your AI image creation will be as per your artistic ambitions.

🌐 Language Option:
Break language barriers effortlessly. Our AI image generator allows you to convert your idea into a brilliant AI photo in your preferred language, making creativity universal.

💡 INNOVATIVE TECH HIGHLIGHTS:

Portrait Magic:
The AI Portrait Generator creates hyper-realistic images with the latest model. Watch your photos transform into breathtaking pieces of art.

Fine-Tune Your Masterpiece:
Experiment with various styles, from the bold strokes of anime art to the dreamlike Imagine V3. Fine-tune your art with easy controls for the perfect touch.

🚀 Share Your Art:
Share your AI-generated art directly from the app. Join a vibrant community of creators, explore similar designs, and let your art resonate with the world.

🌈 Create Beyond Boundaries:
Craft custom emojis, movie posters, or unique artworks—Our AI art creator empowers you to create beyond boundaries. The possibilities are as vast as your imagination.

Embark on a journey of artistic discovery with our AI-Art Generator – COGNISE, where your ideas become art, and your art becomes a story.

نظرات کاربران - ۴ رأی
۳.۲ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
گلی
گلی
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
عالی دست سازنده اش درد نکنه
سینا
سینا
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
نمیاد