حسابداری مدیریت وفرایند برنامه ریزی

حسابداری مدیریت وفرایند برنامه ریزی

نسخه ۵
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۶
مگابایت
حجم

این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی را در شرکت های مختلف بررسی می کند. اهداف عمده این مقاله درک منطقی و نه کام  ساختاری الگوهای حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از جامعه 8822 شرکتی، تحقیق را در بستر شرکت های کوچک و بزرگ انجام دادند. محققان فرایند برنامه ریزی


بودجه استراتژیک واحدهای تجاری را در قالب 5 دسته گروه بندی کردند، بعد از اینکه محققان برای ارزیابی این 5 دسته تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را به کار بردند و تست های آماری را انجام دادند. تحقیق نتیجه داد که ضعیف یا قوی بودن استراتژی های اجرا شده و فرایند بودجه ریزی به ویژگی های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مطالعه شده بستگی دارد

logo-enamad logo-samandehi