هایپر باما
+۲۰۰
نصب فعال
خرید
دسته
۲۹
مگابایت
حجم

باشگاه مشتریان با هدف ایجاد ارتباط دو سویه با مشتری و ایجاد یک ارتباط مشترک است. پرواضح است که راضی بودن مشتریان وابسته به عملکرد مجموعه تجاری است. باشگاه های مشتریان باما هدفمند بوده و برنامه های منظم و پیوسته ای جهت مشتریان مجموعه باما در نظر گرفته است.