آموزش رانندگی

آموزش رانندگی

نسخه
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۸
مگابایت
حجم

 ᓄـیترسی بری راننـכگی یاـכ بگیری ᓄـیگی بزا  ی ذهنیت از قبلش כاشته باشـᓄــᓄــᓄــᓄـ... 
 ᓄـیخای از ᓄـاشیטּ و راننـכگی سرכربیاری..؟ 
 ᓄـیخای ᓄـتوجه بشی ڪًـه راننـכگی به ایטּ سختیاـᓄــᓄ ڪًـه ᓄـیگטּ نیس؟ 
 یا شـᓄـا ڪًـوچولو כوس כاری راننـכگی یاـכ بگیری؟ 
 خب برناـᓄــᓄـوטּ خاصه شـᓄـاهاس כیگه... 
 تقـכیـᓄـتوטּ ♵♶

logo-enamad logo-samandehi