لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید؛ شما می‌توانید سوالات و توضیحات مربوط به برنامه را از طریق صفحهٔ برنامه در پنل توسعه‌دهندگی خود، پیگیری و به ما ارسال کنید.

ضمناً ما سعی کردیم شرایط و معیارهای بازار برای انتشار برنامه‌ها را در «راهنمای انتشار برنامه‌ها» برای دوستان توسعه‌دهنده‌ تا حد ممکن مشروح و شفاف کنیم.

با احترام،

بازار