نفوذی - کاور فیلم

نفوذی

داستان این سریال از این قرار است که دو مرد جوان بدون آنکه بدانند با هم برادرند در آکادمی پلیس مشغول تحصیل هستند. یکی از این دو برادر در بخش جرایم عمد و قاچاق مشغول است که باعث اخراج برادرش می شود.

عوامل

نفوذی: قسمت 1
قسمت ۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 2
قسمت ۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 3
قسمت ۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 4
قسمت ۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 5
قسمت ۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 6
قسمت ۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 7
قسمت ۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 8
قسمت ۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 9
قسمت ۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 10
قسمت ۱۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 11
قسمت ۱۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 12
قسمت ۱۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 13
قسمت ۱۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 14
قسمت ۱۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 15
قسمت ۱۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 16
قسمت ۱۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 17
قسمت ۱۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 18
قسمت ۱۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 19
قسمت ۱۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 20
قسمت ۲۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 21
قسمت ۲۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 22
قسمت ۲۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 23
قسمت ۲۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 24
قسمت ۲۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 25
قسمت ۲۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 26
قسمت ۲۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 27
قسمت ۲۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 28
قسمت ۲۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 29
قسمت ۲۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 30
قسمت ۳۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 31
قسمت ۳۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 32
قسمت ۳۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 33
قسمت ۳۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 34
قسمت ۳۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 35
قسمت ۳۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 36
قسمت ۳۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 37
قسمت ۳۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 38
قسمت ۳۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 39
قسمت ۳۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 40
قسمت ۴۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 41
قسمت ۴۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 42
قسمت ۴۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 43
قسمت ۴۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 44
قسمت ۴۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 45
قسمت ۴۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 46
قسمت ۴۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 47
قسمت ۴۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 48
قسمت ۴۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 49
قسمت ۴۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 50
قسمت ۵۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 51
قسمت ۵۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 52
قسمت ۵۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 53
قسمت ۵۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 54
قسمت ۵۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 55
قسمت ۵۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 56
قسمت ۵۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 57
قسمت ۵۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 58
قسمت ۵۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 59
قسمت ۵۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 60
قسمت ۶۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 61
قسمت ۶۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 62
قسمت ۶۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 63
قسمت ۶۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 64
قسمت ۶۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 65
قسمت ۶۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 66
قسمت ۶۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 67
قسمت ۶۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 68
قسمت ۶۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 69
قسمت ۷۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 70
قسمت ۷۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 71
قسمت ۷۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 72
قسمت ۷۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 73
قسمت ۷۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 74
قسمت ۷۵
نفوذی
نفوذی: قسمت 75
قسمت ۷۶
نفوذی
نفوذی: قسمت 76
قسمت ۷۷
نفوذی
نفوذی: قسمت 77
قسمت ۷۸
نفوذی
نفوذی: قسمت 78
قسمت ۷۹
نفوذی
نفوذی: قسمت 79
قسمت ۸۰
نفوذی
نفوذی: قسمت 80
قسمت ۸۱
نفوذی
نفوذی: قسمت 81
قسمت ۸۲
نفوذی
نفوذی: قسمت 82
قسمت ۸۳
نفوذی
نفوذی: قسمت 83
قسمت ۸۴
نفوذی
نفوذی: قسمت 84
قسمت ۸۵
نفوذی

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ترکیه