آرمان شهر - کاور فیلم

آرمان شهر

گروهی از مردم که معتقدند کتاب طنز اتوپیا در واقع هشدار دهنده ویروس های ورودی به افراد است.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا