مرز - کاور فیلم

مرز

داستان یکی از مبارزات شرور و خشن برای کنترل تجارت خز است. تجارت خز اواخر دهه ۱۷۰۰ ، زمانی که طمع ، خشونت و جاه طلبی بود.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

کانادا