باب اسفنجی - کاور فیلم

باب اسفنجی

فیلیمو
شخصیت اصلی کارتون "باب اسفنجی" است. ماجرای داستان در شهر زیر دریایی بیکینی باتم جریان دارد. او در یک فروشگاه تهیه مواد غذایی همبرگر سرخ کن است و به کار نسبتاً ساده و یکنواخت خود بسیار علاقمند است. شخصیت" باب اسفنجی "با رفتارهای بدور از هرگونه آلایش کودکانه کاملاً مطابقت دارد. در محیط کار و زندگی خود با یک هشت پا " اختاپوس "که دارای شخصیتی خود خواه است و یک ستاره دریایی "پاتریک "که عاری از هرگونه هوش و استعداداست تماس نزدیک دارد…

عوامل

کارگردان

لوک بروکشیر

باب اسفنجی: قسمت 1
قسمت ۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 2
قسمت ۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 3
قسمت ۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 4
قسمت ۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 5
قسمت ۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 6
قسمت ۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 7
قسمت ۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 8
قسمت ۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 9
قسمت ۱۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 10
قسمت ۱۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 11
قسمت ۱۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 12
قسمت ۱۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 13
قسمت ۱۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 14
قسمت ۱۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 15
قسمت ۱۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 16
قسمت ۱۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 17
قسمت ۲۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 18
قسمت ۲۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 19
قسمت ۲۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 20
قسمت ۲۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 21
قسمت ۲۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 22
قسمت ۲۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 23
قسمت ۲۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 24
قسمت ۲۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 25
قسمت ۲۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 26
قسمت ۳۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 27
قسمت ۳۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 28
قسمت ۳۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 29
قسمت ۳۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 30
قسمت ۳۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 31
قسمت ۳۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 32
قسمت ۳۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 33
قسمت ۳۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 34
قسمت ۳۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 35
قسمت ۳۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 36
قسمت ۴۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 37
قسمت ۴۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 38
قسمت ۴۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 39
قسمت ۴۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 40
قسمت ۴۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 41
قسمت ۴۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 42
قسمت ۴۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 43
قسمت ۴۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 44
قسمت ۴۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 45
قسمت ۴۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 46
قسمت ۵۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 47
قسمت ۵۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 48
قسمت ۵۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 49
قسمت ۵۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 50
قسمت ۵۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 51
قسمت ۵۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 52
قسمت ۵۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 53
قسمت ۵۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 54
قسمت ۵۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 55
قسمت ۵۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 56
قسمت ۶۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 57
قسمت ۶۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 58
قسمت ۶۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 59
قسمت ۶۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 60
قسمت ۶۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 61
قسمت ۶۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 62
قسمت ۶۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 63
قسمت ۶۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 64
قسمت ۶۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 65
قسمت ۶۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 66
قسمت ۷۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 67
قسمت ۷۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 68
قسمت ۷۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 69
قسمت ۷۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 70
قسمت ۷۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 71
قسمت ۷۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 72
قسمت ۷۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 73
قسمت ۷۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 74
قسمت ۷۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 75
قسمت ۷۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 76
قسمت ۸۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 77
قسمت ۸۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 78
قسمت ۸۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 79
قسمت ۸۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 80
قسمت ۸۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 81
قسمت ۸۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 82
قسمت ۸۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 83
قسمت ۸۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 84
قسمت ۸۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 85
قسمت ۸۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 86
قسمت ۹۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 87
قسمت ۹۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 88
قسمت ۹۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 89
قسمت ۹۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 90
قسمت ۹۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 91
قسمت ۹۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 92
قسمت ۹۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 93
قسمت ۹۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 94
قسمت ۹۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 95
قسمت ۹۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 96
قسمت ۱۰۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 97
قسمت ۱۰۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 98
قسمت ۱۰۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 99
قسمت ۱۰۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 100
قسمت ۱۰۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 101
قسمت ۱۰۵
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 102
قسمت ۱۰۶
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 103
قسمت ۱۰۷
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 104
قسمت ۱۰۸
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 105
قسمت ۱۰۹
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 106
قسمت ۱۱۰
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 107
قسمت ۱۱۱
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 108
قسمت ۱۱۲
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 109
قسمت ۱۱۳
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 110
قسمت ۱۱۴
باب اسفنجی
باب اسفنجی: قسمت 111
قسمت ۱۱۵
باب اسفنجی

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا