ویچر - کاور فیلم

ویچر

مردم شهر که رفتار غیردوستانه ای دارند و یک مجری حیله گر از گرالت در شهر بلویکن استقبال می کنند. سیری وقتی نیلفگارد سینترا را هدف قرار می دهد دنیای سلطنتی خود را از دست رفته میبیند.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا