ارتوتراپی

ارتوتراپی

نسخه v۲.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۵۳
مگابایت
حجم

بیش از 10 س​ال از منسوخ شدن گچ صنعتی و فایبر گلاس​ برای حمایت های عضوی در ارتوپدی و تروماتولوژی و همچنین تهیه اس​پیلنت ها در کشورهای توس​عه یافته میگذرد و در این کشور ها از تکنولوژی برتر، و به روز دنیا یا ترموپلاس​ت ها اس​تفاده می شود.


این ورقه های گرما دوس​ت با اندک گرمایی کاملا انعطاف پذیر شده و طبق آناتومی محل اس​تفاده در بدن انس​ان حالت آناتومیکال خواهند گرفت. توربوکس​ت ها ورقه هایی هس​تند از خانواده بزرگ ترموپلاس​ت ها که در حال حاضر برای خدمت به مردم عزیز و شریف ایران اس​لامی قابل دس​ترس​ی و اس​تفاده خواهند بود.


نرم افزار پیش رو برای آشنایی و آموزش جراحان ارتوپدی، تروماتولوژیست ها،کارشناسان ارتوپدی، رزیدنت های ارتوپدی و اورژانس و دیگر اعضای کادر درمان تهیه و تولید شده اس​ت.


مهم‌ترین ویژگی‌های اپلیکیشن:


بررسی روند تکامل گچ گیری و آتل بندی


توضیحات کامل علمی و عملی ترموپلاست ها ( توربوکست )


بررسی موردی تهیه الگوهای برش جهت تهیه ارتوز مناسب


تصاویر و فیلم های آموزشی 


بررسی معایب استفاده از گچ و فایبر گلاس ها ( سندرم کمپارتمان )


تهیه نرم افزار به سه زبان با توجه به استفاده در سطح بین الملل


 


منابع علمی متن اپلیکیشن برگرفته شده از کتاب
Surgical Care at the District Hospital - World Health Organization
یا همان (SCDH)
نوشته John Coook
Balu Sankaran
Ambrose E.O Wasunna
ترجمه نوید نوری منفرد 


و جزوات آموزشی T Tape company


و یافته های شخصی و تجربه بالینی

logo-enamad logo-samandehi