تست امیدواری به آینده

تست امیدواری به آینده

نسخه ۱.۰
۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۶۳۱
کیلوبایت
حجم

داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس زای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدی، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد.
با توجه به این نکات، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺪ به آینده را در ادامه پیش رویتان گذاشته‌ایم که توسط دکتر اﺳﻨﺎﯾﺪر طراحی شده است و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪواری ﺧﻮد به آینده را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالات این پرسشنامه ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑدﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت مورد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ درباره ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از «ﮐﺎﻣﻼ مخالف» ﺗﺎ «ﮐﺎﻣﻼ موافق» در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.

logo-enamad logo-samandehi