نظریه های جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Social
Category
5
MB
Size


پروژه ي ناتمام مدرنيته
مک دوناليزه شدن و ابزار جديد مصرف
جامعه ي مخاطره آميز
گردونه ي خردکننده ي مدرنيته
نظريه پردازان کلاسيک مدرنيته
پيوندهاي عامليت و ساختار با خرد و کلان
تفاوت هاي عمده در ادبيات عامليت- ساختار
استعمار زيست جهان
تلفيق عامليت و ساختار
بازگشت به آينده
تلفيق خرد و کلان
نظريه ي گزينش عقلاني
نظريه ي مبادله ي شبکه اي
نظريه ي شبکه
سه نظريه ي مبادله
رفتارگرايي در جامعه شناسي
روش شناسي مردمي و نظم خرد- کلان
نگراني هاي روش شناسي مردمي
انتقاد روش شناسي مردمي به جامعه شناسي سنتي
جامعه شناسي نهادها
تحليل گفتگو
روش شناسي مردمي
کنش متقابل گرايي نمادين ترکيبي
اصول بنيادين کنش متقابل گرايي نمادين
جامعه شناسي جورج هربرت ميد
ريشه هاي تاريخي کنش متقابل گرايي
نظريه ي نظام عمومي نيکلاس لومان
جامعه شناسي و نظريه ي نظام هاي مدرن
نظريه ي پس از مارکسيستي
تحليل فضايي نومارکسيستي
مارکسيسيم تاريخ مدار
جامعه شناسي اقتصادي نومارکسيستي
نظريه‌ ي انتقادي
مارکسيسم هگلي
جبرگرايي اقتصادي در مارکسيسم
نظريه ي تضاد در جامعه شناسي
جامعه شناسي نو کارکردگرا
کارکردگرايي ساختاري رابرت مرتون
کارکردگرايي ساختاري تالکوت پارسونز
نظريه ي کارکردي قشربندي
جامعه شناسي در آغاز قرن بيست و يکم
مدرنيسم و پست مدرنيسم در جامعه شناسي
تحولات اخير در نظريه ي جامعه شناسي
نظريه ي جامعه شناختي از ميانه ي قرن بيستم به اين سوي
,...

logo-enamad logo-samandehi