از اتم تا استوکیومتری

دسته آموزش
نصب‌های فعال ۲۰۰+
حجم ۲٫۷ مگابایت
نسخه 1.2

توضیح

در این برنامه هشت جلسه کلاس کنکور شیمی(چهار جلسه تدریس و چهار جلسه تست) گنجانده شده.

که شامل بخش های:
اتم: مواد خالص و نا خالص، عنصر، ماده مرکب، ذرات تشکیل دهنده اتم، عدد اتمی، عدد جرمی،
جرم اتمی، اتمیسیته، انرژی یونش، آرایش الکترونی، جدول تناوبی، دوره، گروه، فلز، نافلز،
شبه فلز، ظرفیت، تغییرات شعاع در جدول تناوبی، تغیرات شعاع اتم، کاتیون، آنیون، ایزوتوپ،
اعداد کوانتومی


مولکول: انواع پیوند(یونی، کووالانسی، داتیو، فلزی، هیدروژنی، نیروی واندروالس، لاندن )،
طول پیوند، مرتبه پیوند، انرژی پیوند، شعاع کووالانسی، الکترونگاتیوی، تغییر
الکترونگاتیوی در جدول تناوبی، پیوند قطبی و غیر قطبی، مولکول قطبی و غیر قطبی، مرز بین
پیوند یونی و کووالانسی ، انواع جامدات(اتمی، یونی، فلزی، مولکولی)

ساختار لوییس: آرایش الکترون نقطه ای، هیبریداسیون، شکل فضایی، زاویه پیوندی

نام گذاری: ترکیبات یونی و کووالانسی

استوکیومتری: تعریف مول، اتم گرم، مولکول گرم، یون گرم، قانون آووگادرو، شرایط استاندارد
استوکیومتری واکنش دهنده ها،استوکیومتری ترکیبات، مقادیر استوکیومتری یا نسبت استوکیومتری
استوکیومتری واکنش، و نکات مربوط به حل مسئله، واکنش دهنده محدود ساز و اضافی
حل مسائل به روش استوکیومتری و از روش تناسب(کنکوری)
به دست آوردن فرمول تجربی و مولکولی

اغلب پرسش های تستی در این برنامه از تست های کنکور سراسری سال های قبل انتخاب شده و تعداد
کمی از آن ها از اینترنت یا تالیفی است.


سرچشمه ها:
کتاب شیمی معدنی- آلی -حسام امینی دکتر مسعود روحانی لاریجانی
کتاب شیمی علم آزمایشی- ترجمه: احمد خواجه نصیر طوسی - محسن عظیما

تست های کنکورهای سراسری
ویکی پدیا
STOICHIOMETRY TUTORIAL Paul Gilletti
http://daneshnameh.roshd.ir
http://s-shimy.persianblog.ir
http://chemwiki.ucdavis.edu
http://www.angelo.edu
http://chemistry.boisestate.edu
http://www.hsh.k12.nf.ca
http://moorechemistry.weebly.com
http://www.chemguide.co.uk
http://www.sparknotes.com
http://www.chem1.com
http://chemistry.about.com
http://www.webelements.com
http://www.tebyan.net
http://pages.towson.edu
http://www.chem.tamu.edu
http://xroads.virginia.edu

دیگر برنامه ها:
"معادله واکنش بساز و موازنه کن"

http://cafebazaar.ir/app/com.example.kemeq23/?l=fa

اکسایش کاهش

http://cafebazaar.ir/app/com.example.elequ1/?l=fa

محلول ها در شیمی

http://cafebazaar.ir/app/com.example.solutions/?l=fa

شیمیست

http://cafebazaar.ir/app/com.example.chemist/?l=fa

و برنامه آسمان نما-مجید سلامت

http://cafebazaar.ir/app/com.ensanama.asemanama/?l=faتغییرات آخرین نسخه

ویرایش-افزودن دکمه پیشین(قبلی)