ترکی استانبولی در سفر

ترکی استانبولی در سفر

نسخه
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

 


زبان ترکی استانبولی در سفر
الفبای زبان ترکی استانبولی
بخش اول : اشخاص Kişiler
کلمات پایه و اصلی در زبان ترکی استانبولی
شماره ها در زبان  ترکی استانبولی
خریدن و خوردن در زبان ترکی استانبولی
مسافرت در زبان ترکی استانبولی
جهت ها در زبان ترکی استانبولی
محل ها در زبان ترکی استانبولی
زمان و روز در زبان ترکی استانبولی
دستور زبان ترکی
خطاب کردن در زبان ترکی
ضمایر شخصی
اعدادرو یادتون هست
مر ح َبا آركاداش لار
قسمت پنجم
اماکن 
رنگها
کلمات و عبارات مورد نیاز در مراجعه به بار 
برای کوتاه کردن مو وقت بگیرم
132 جمله مهم و کاربردی که در مکالمات روزمره 
انواع لباس در زبان ترکی استانبولی
حساب در بانک های ترکیه
مراجعه به دکتر
اسم چند نمونه از سوپ ها که در رستوران های ترکیه سرو میشه
جوابها
واژه های var و yok 
کلمه efendi 
لغات رستوران
پسوندهای منسوبیت
لغت
غذاها
فعل yapmak 
لغات مورد استفاده در صبحانه 
 اگه در اتاقتون دمپایی یا مسواک نبود 
اسم بیماریها
احوال  پرسی 
صرف فعل رفتن
صرف فعل منفي رفتن
خوردن و خوابیدن
رفتن
سوالي كردن فعل رفتن
يه حالت تاكيدي داره.يعني بايد برم
فعلی داره که میخواهید سوالیش کنید
اقوام نزدیک
صحبت كردن در مورد عيد نوروز يا هر عيد ديگري
خوابيدن و بيدار شدن
تعريف و تعارف
میوه ها
قرار ملاقات
(آب و هوا
احوال پرسی
درس بخش دستور زبان آواشناسی 
بیان ساعت در ترکی استانبولی
اعداد کسری
عداد ترتیبی و توزیعی
اعداد اصلی
اسامی انواع گل در ترکی
واژه efendim
کلمات مربوط به خانه و وسایل و اسباب و اساس خانه
کلماتی کاربردی در تلویزیون و فیلم ها
آموزش ترکی استانبولی
تلفظ در زبان ترکی 
کلمات مورد استفاده در خرید (مکالمه در فروشگاه)
آشنایی با اصطلاحات
شعر
هماهنگی صامت‌ها 
هماهنگی آوایی فرعی
استثناهای قانون هماهنگی مصوت ها
طرز تلفظ حروف g و k
حرف ğ در ترکی استانبولی
طبقه بندی مصوت های ترکی استانبولی
اشکال مختلف پسوندها
نرم شدن صامت ünsüz yumuşaması
قانون هماهنگی مصوت ها
مصوت ها و صدا های ترکی استانبولی
صامت‌های ترکی استانبولی ünsüzler
الفبای ترکی استانبولی به همراه علایم IPA آنها
الفبای ترکی استانبولی
وجه درخواستی حکایتی
حالت حکایتی وجه شرطی
وجه وصفی
وجه قیدی 
وجه قیدی e
وجه قیدی فعل با ip
وجه وصفی با ası
وجه صفتی زمان وسیع
صرف منفی فعل توانایی
فعل توانایی صرف مثبت
حالت درخواست istek kipi
حالت شرطی
وجه اسمی فعل ad eylemler
وجه صفتی با پسوند an/en
وجه قیدی ince
وجه قیدی dikçe
وجه قیدی فعل با eli
وجه قیدی arak
وجه صفتی miş
وجه صفتی با acak
وجه وصفی dik
زمان روایتی ماضی نقلی
افعال ترکیبی حکایتی و روایتی
زمان حکایتی آینده - آینده در گذشته
زمان حکایتی زمان حال- گذشته استمراری
فعل مرکب با فعل کمکی etmek
زمان حکایتی مضارع
زمان حکایتی زمان حال - گذشته استمراری
زمان آینده - سوالی صرف منفی
زمان آینده صرف منفی
حالت سوالی صرف مثبت زمان آینده
حالت سوالی منفی زمان گذشته نقلی
صرف منفی زمان گذشته نقلی
حالت سوالی زمان گذشته نقلی - صرف مثبت
زمان گذشته نقلی صرف مثبت
حالت سوالی صرف منفی زمان عمومی
حالت سوالی زمان گذشته ساده
حالت سوالی زمان عمومی صرف مثبت
زمان وسیع - صرف منفی
زمان گذشته ساده صرف مثبت و منفی
پسوند سوالی در ترکی استانبولی
مضاف مضاف الیه، گروه اسمی، zincirleme
پسوند حالت وابستگی یا ilgi hali eki
ترکیب اسمی یا مضاف و مضاف الیه
پسوند حالت مفعولی
انواع پسوند های حالت اسمی
اسم مفرد، جمع و اسم جمع، پسوند
پسوند حالت جهتی (نشانگر جهت)
پسوند حالت ازی (تمیز , انفصال)
پسوند حالت جایگاهی
افتادن مصوت
پسوند های ملکی در ترکی استانبولی
حرف ربط ki
حرف ile
ساخت صفت و ضمیر با ki
حرف ربط de
جمله حضوری، وجودی با var و yok
فعل اسنادی زمان حال، صرف فعل هستن
صرف فعل هستن در سوم شخص - koşaç tümcesi
صزف فعل بودن
فعل مرکب با فعل کمکی etmek
وند بازگشتی ساخت فعل از فعل n
پسوند ساخت فعل از اسم el/al
پسوند تولید کننده فعل مجهول از فعل
پسوند اشتقاقی فعل از فعل t
پسوند ساخت فعل از فعل r
پسوند ساخت فعل از فعل dir
پسوند ساخت اسم از فعل ici
پسوند ساخت اسم از فعل -gan
پسوند اشتقاقی ساخت اسم از فعل gin
پسوند ساخت اسم از فعل gi
پسوند اشتقاقی ساخت اسم از فعل k
پسوند ساخت اسم از فعل ım /-im ; -um /-üm-
پسوند ساخت اسم از فعل ış /-iş ; -uş /-üş-
پسوند ma / -me-
پسوند mak و mek
پسوند ساخت اسم از اسم leyin
پسوند msı/ -msi ; -msu/-msü-
پسوند -sı/ -si ; -su/ -sü-
پسوند ساخت فعل از اسم le
پسوند ساخت اسم از اسم
سوند cık / -cik; -cık / -cik-
پسوند -cağız / -ceğiz
پسوند اشتقاقی sız / -siz / -suz / -süz-
پسوند تولید کننده اسم از اسم ca/-ce;-ça /-çe-
پسوند -lı / -li / -lu / -lü-
پسوند اشتقاقی -çı / -çi / -çu / -çü
نواع پسوندهای ترکی استانبولی
پسوند -lık / -lik / -luk / -lük
پسوند جمع در ترکی

logo-enamad logo-samandehi