آیین نامه راهنمایی و رانندگی

Category Education
Active Installs 200+
Size 11.4 MB
Version 0.3.0

Description

آیین نامه راهنمایی و رانندگی


Permissions

  • READ EXTERNAL STORAGE
  • Modify/delete SD card contents
  • View Wi-Fi connections
  • View network connections
  • Full Internet access