پک فرمول های ریاضی

پک فرمول های ریاضی

نسخه ۴.۰
۲
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۵
مگابایت
حجم

پک فرمول های ریاضی برای دانش آموزان، دانشجویان و مهندسین


با این نرم افزار همه ی فرمول های ریاضی رو یه جا داشته باشید.


منبع مطالب این نرم افزار، نرم افزار All Math Formulas می باشد.


این نرم افزار شامل فرمول های زیر می باشد:


جبر: فرمولهای فاکتورگیری، بسط، ریشه، توان، لگاریتم، معادلات مفید، اعداد مختلط، قضیه دو جمله ای


هندسه: مخروط، استوانه، مثلث متساوی الساقین، مثلث متساوی الاضلاع، مربع، کره، مستطیل، لوزی، متوازی الاضلاع، ذوزنقه


هندسه تحلیلی: دستگاه مختصات دوبعدی، دایره، هذلولی، بیضی، سهمی


مشتق: فرمول های حد، خواص مشتق، فرمول های عمومی مشتق، توابع مثلثاتی و مثلثاتی معکوس، توابع هایپربولیک و هایپربولیک معکوس


انتگرال گیری: ویژگی های انتگرال گیری، انتگرال گیری از توابع گویا، توابع مثلثاتی، توابع هایپربولیک و توابع نمایی لگاریتمی


مثلثات: اصول اولیه، روابط عمومی، قانون سینوس ها و کسینوس ها، جدول زوایا، روابط تبدیل زوایا، روابط نصف دوبرابر و سه برابر زاویه، روابط جمع و ضرب توابع، روابط توانی، فرمول اولر، جدول زاویه، روابط زاویه منفی


لاپلاس: خواص تبدیل لاپلاس، توابع تبدیل لاپلاس


تبدیل فوریه: سری فوریه، عملیات های تبدیل فوریه، جدول تبدیل فوریه


سری ها: سری حسابی، هندسی، متناهی، دوجمله ای، توانی


روش های عددی: درون یابی نیوتن و لاگرانژ، تفاضل رو به جلو و رو به عقب نیوتن، انتگرال عددی، ریشه های معادله


حساب برداری: ویژگی های بردارها


احتمال: اصول اولیه، پیش بینی، واریانس، توزیع، جایگشت، ترکیب


بتا و گاما: تابع بتا، تابع گاما، رابطه بتا و گاما


تبدیل z: ویژگی های تبدیل z، جفت رایج

logo-enamad logo-samandehi