ضررهای فضای مجازی

ضررهای فضای مجازی

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
9
MB
Size

فضای مجازی جهانی موازی با جهان واقعی است که همه ی وجوه تکرار شونده ی زندگی در جهان واقعی را شامل می شود و به گفته ی دکتر عاملی فرآیندی است که به همگن سازی با جهان واقعی می انجامد.به گفته ی او:" فضاي مجازي يك تكنولو‍ژي از سنخ "تك تكنولوژي ها" مثل ماشين لباس شوئي و يخچال و يا حتي تكنولوژي هاي رسانه اي مثل راديو، تلويزيون و سينما نيست. جهان مجازي يك "ابر تكنولوژي" است كه در ذات جهان شمول خود، بعد ابزاري آن بسيار كم رنگ مي شود و جهان واقعي را به جهان مجازي نزديك مي كند."
اگر چه در تفکیک واژه های این ترکیب در معنای واژه ی مجاز ممکن است با غیر حقییقی یا ضد حقیقی بودن مواجه شویم اما مسئله این است که  فضای مجازی به همان میزان دنیای واقعی حقیقت دارد!
بنابر این در این که مجازی در این ترکیب به چه معناست باید ظرافت بیشتری به کار برد.
چنانچه مجاز برای تمامی مفاهیم در مقابل حقیقت بودن.وهمی و خیالی بودن .در مقایسه با محسوس بودن .ذهنی بودن .در مقابل عینی قرار گرفتن. خارج از معنای اولیه بودن و فضای دوم به ویژه دوم بودن به کار می رود.
اما مسئله این است که در ترکیب  فضای مجازی مجاز حقیقتا به چه معناست؟
اگر فضای مجازی را مترادف با شبکه ی جهانی اینترنت بدانیم فضای مجازی امکان بهره بری از واقعیت ها در خیال بدون کاربرد مواد را به ما می دهد پس شاید واژه ی مجازی تا حدودی به معنای خیالی بودن اشاره داشته باشد.چنانچه در این فضا ما بسیاری چیزها را خیال می کنیم.مثل حضور خیالی در فضاهای مختلف!
اما باید توجه داشت در مقایسه و در مقابل محسوس بودن این فضا به چه معنا خواهد بود؟
اینکه در این دنیای بزرگ که در تعامل با دنیای واقعی ما قرار گرفته بسیاری از مفاهیم معنای متفاوتی می یابد چندان قابل انکار نیست.
چنانچه نمی توانیم بگوییم در فضای مجازی مکان و زمان وجود ندارد.چرا که در این فضا مان هست اما مفهوم آن با آنچه در دنیای واقعی هست متفاوت است.از طرف دیگر همین محسوس بودن هم معنای جدیدی می یابد.به عنوان مثال ممکن است ما از طریق فضای مجازی بو طعم و...را حقیقتا حس کنیم ولی این حس کاملا آن چیزی که در دنیای واقعی تجربه می کنیم نیست.
معنای دیگر مجازی ذهنی است.ذهنی و انتزاعی بودن فضای مجازی به همان معنای در مقابل مسائل عینی قرار گرفتن است.چنانچه بسیاری از فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می گیرد عینی نیست.این معنا بسیار با معنای خیالی بودن فضای مجازی نزدیک است.
اما از نظر دکتر عاملی مهم ترین معنای مجازی در ترکیب فضای مجازی دوم بودن آن است.چرا که همه ی معانی ذکر شده کمابیش به این معنی اشاره دارند و آن چه در اولین تصورات در مورد فضای مجازی به ذهن خطور می کند دنیایی حقیقی در کنار در کنار دنیای واقعی است که پس از آن قرار دارد و ایندوم بودن نیز به سبب تصنعی بودن آن است.
فضای مجازی دنیای کاملا ساختگی و تجاری است. این بدان معنا نیست که همه ی فعالیت هایی که در رابطه با آن قرار می گیرد  مستقیما با پول سروکار دارد .امادر نهایت چون هدف تمام فعالیت های صورت گرفته در آن سود بردن و بهره وری مادی  است این دنیا کاملا تجاری و صنعتی شده است .


 

logo-enamad logo-samandehi