دستورالعمل گزارش نویسی پرستاری

دستورالعمل گزارش نویسی پرستاری

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
۵۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۹
مگابایت
حجم

گزارش نویسی اصلی ترین کار یک پرستاره


که در موقعیت های مختلف فرق میکنه


نوشتن گزارش کامل از زمان ورد بیمار تا گزارش نویسی در زمان ترخیص


وهمچنین گزارش های بخش های مختلف داخلی و جراحی و روان دراین برنامه آورده شده است