تفسیرABG

تفسیرABG

نسخه ۱.۰
۵۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۸ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

Definitions
اسيديته مايعات بدن 
BASE
ABGهدف از انجام           
اختلالات اسید وباز 
pH
Pao2
PaCO2
O2sat
HCO3
BE
O2Cont
چهار نوع اختلال داریم 
مراحل تفسير گاز هاي خون شرياني 
نکات کلیدی در تفسیر ABG
پديده جبران 
قوانین طلایی جهت تفسیر ABG
قانون طلایی دوم
قانون طلایی سوم 
آنیون گپ 
آنیون گپ بالا 
آنیون گپ نرمال 
مثال
پالس اکسی متری 
کاربرد
محدو دیت های پالس اکسی متری 


وکلی مطالب مفید دیگه واسه تفسیرAbGلازمه