غلط نویس

غلط نویس

نسخه ۱.۰
۱۰۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۱
مگابایت
حجم

ثلام
این برنامح غلط نویص اثط
برای نوشطن اصطاطوس حای متفاوط ... کامنط حایی کح جلب توجه کنند و پیغام حایی که دوستانتان را دثت بینداظد
با این برنامه هر نوشطح ای را کح دوصط دارید پر اض غلت و اشتباه دیکطح ای کنید و دوسطانطون رو صر کار بگظارید.
فغط حواصطون باشه قبل امطحان ها و موقع نوشطن مطن های رثمی یه ثری به کتاب فارثی بذنید ؛)

logo-enamad logo-samandehi